خانه / سلامت / بهداشت جسم / کرونا و روزه‌دارى
Virus

کرونا و روزه‌دارى

ﻛﻮوﻳﺪ ١٩، ﻳــﻚ ﺑﻴﻤــﺎرى ﺟﻬــﺎﻧﮕﻴﺮ (ﭘﺎﻧــﺪﻣﻰ) همراه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤــﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗــﺐ، ﺳــﺮﻓﻪ‌ﻫــﺎى ﺧﺸــﻚ، ﺗــﻨﻔﺲ ﺗﻨــﺪ، ﮔﻠــﻮدرد، آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨـﻰ، اﺳـﻬﺎل، اﺧـﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘـﺎدى ﺧـﻮن و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ. مهم‌ترین راه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رﻋﺎﻳـﺖ دﻗﻴـﻖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدى ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺷﺴـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ دﺳـﺖ‌ﻫـﺎ ﺑـﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن، رﻋﺎﻳـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ (یک تا ۲ ﻣﺘـﺮی) از دﻳﮕــﺮان، ﻣﺎﻧــﺪن در ﻣﻨــﺰل و اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳــﻚ در ﻣﺤــﻞ‌ﻫــﺎى ﺷــﻠﻮغ و ﭘﻴـﺮوى از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻــﺤﻴﺢ است. در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺼـﺎدف ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻳﺎم ﻣﺒـﺎرك رﻣﻀـﺎن و روزه‌دارى، ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻰ ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ‌اى ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘﺎى ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺑﻴﻤﺎرى، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ﻣـﺪت ﺳﺎﻋﺎت روزه‌دارى در ﺳـﺎل ﺟـﺎرى ١٦ ﺳـﺎﻋﺖ است. ﮔﺮﺳـﻨﮕﻰ ﻣـﻰ‌ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻳـﺎ ﺣـﺬف وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ و اﻓﻄـﺎر، با ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن، اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ ١٩ می باشد. البته ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‌اى ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ روزه‌دارى و اﻓﺰاﻳﺶ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ این ﺑﻴﻤـﺎرى ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، حتی برخی ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻔﻖ‌اﻟﻘﻮل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ روزه‌دارى، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎرﺿـﻪ‌اى در اﻓـﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨد، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن، ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ‌ﻫـﺎى اﻟﺘﻬـﺎﺑﻰ زﻳـﺎن‌ﺑـﺎر و ﺑﻬﺒـﻮد واﻛـﻨﺶ ﺑـﺪن در ﻣﻮارد اﺳﺘﺮس ﻣﻰ‌ﺷﻮد. ﻟـﺬا، تمامی اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘـﺮ از ٦٥ ﺳـﺎل ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ‌اى ﻣـﻰﺗﻮاﻧﻨـﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ. ﺑﻴﻤــﺎراﻧﻰ ﻛــﻪ ﭘﻴﻮﻧــﺪ اﻋﻀــﺎ ﺷــﺪه‌اﻧــﺪ، ﻧﺒﺎﻳــﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ و در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه‌ بگیرند. ﺑﻴﻤـﺎران ﻛﺮوﻧـﺎیی که ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ‌اﻧـﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ٦ ﻫﻔﺘﻪ روزه‌دارى ﻧﻜﻨﻨﺪ. اﻓــﺮاد ﻣﺒــﺘﻼ ﺑــﻪ ﺑﻴﻤــﺎرى‌ﻫــﺎى زﻣﻴﻨــﻪ‌اى ﻧﻈﻴــﺮ، ﻓﺸــﺎر ﺧــﻮن ﺑــﺎﻻ، ﺑﻴﻤــﺎرى ﻗﻠﺒــﻰﻋﺮوﻗــﻰ، ﺳــﺮﻃﺎن و دﻳﺎﺑــﺖ، ﺑــﻴﺶ از دﻳﮕــﺮان در ﻣﻌــﺮض اﺑــﺘﻼ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮى، اﻓﺮادى ﻛـﻪ اطمینان ندارند روزه ﺑـﺮاى آﻧـﺎن ﺿـﺮر دارد، برای احتیاط از روزه‌دارى ﭘﺮﻫﻴـﺰ و ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨــﺎن از اﺗﻤـﺎم ﻫﻤـﻪ‌ﮔﻴــﺮى ﺑﻴﻤـﺎرى ﻗﻀــﺎ به جا آورند، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜــﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷــﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻰ‌ﺿﺮر ﺑﻮدن روزه ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. هرچند رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤـﻰ در ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺑـﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖﻫـﺎ به‌خصوص این ﺑﻴﻤـﺎرى دارد. ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻌـﺎدل و ﺗﻨـﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻏـﺬاﻳﻰ روزاﻧـﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮوه‌ﻫـﺎى ﻏـﺬاﻳﻰ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‌ﻫـﺎى آن ها، اﻧـﺮژى، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﻳﺰﻣﻐﺬىﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻰ ﺑﺪن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.

فوائد روزه‌دارى: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدى ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮ روزه‌دارى را در ﺳـﻼﻣﺘﻰ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮ روى ﺳـﻄﺢ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن، ﭼﺮﺑـﻰ‌ﻫـﺎى ﺧـﻮن و ﻓﺸـﺎر ﺧﻮن، ﻛﻨﺘـﺮل وزن و ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻴﻤـﺎرى‌ﻫـﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده‌اﻧـﺪ. در اﻏﻠـﺐ ﺑﻴﻤـﺎرى‌هایی ﻛـﻪ ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻰ ﻏﻠـﻂ، ﭼـﺎﻗﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، روزه‌دارى ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. روزه‌دارى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ‌ﻫـﺎى اﻟﺘﻬـﺎﺑﻰ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺷـﻮد. همچنین ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﻠﻮل‌ﻫـﺎى دﻓــﺎﻋﻰ ﺑــﺪن و ﺗﺮﺷــﺢ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ‌ﻫــﺎى ﻣﺨــﺎﻃﻰ ﻛــﻪ از ﻋﻮاﻣــﻞ اﻳﻤﻨــﻰ ﺑــﺪن ﻫﺴــﺘﻨﺪ، در ﻃــﻰ روزه‌دارى ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪه و در ﻣﺠﻤــﻮع، روزه‌دارى ﺻــﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻳــﺖ رژﻳــﻢ ﻏــﺬاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در وﻋــﺪه‌ﻫﺎى ﺳــﺤﺮ و اﻓﻄــﺎر در ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑــﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑــﺎ رﻋﺎﻳــﺖ ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﺻــﺤﻴﺢ و ﻣﺼــﺮف ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻏــﺬاﻳﻰ ﺣــﺎوى وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ‌ﻫــﺎى A،D،E،C و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ، ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻏــﺬاﻳﻰ ﺣــﺎوى آﻫــﻦ و روى و ﺳــﻠﻨﻴﻢ ﻛــﻪ ﺑــﺮاى ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻰ ﺑــﺪن و ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮى از اﺑــﺘﻼ ﺑــﻪ ﺑﻴﻤــﺎرى ﻛﻮوﻳــﺪ ١٩ ﻻزﻣﻨﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﻰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن در اﻳﺎم روزه‌دارى و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ‌ﻳﺎﺑﺪ.

مراقبت‌های روزه‌‌داری: در بهبود تغذیه روزه‌‌داران توصیه‌ به مصرف میوه و مایعات در جهت جبران کم آبی و حفظ سلامت و ایمنی بدن می شود. عدم مصرف زیاد قند، نمک و چربی هم که سیستم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند، لازم است. افراد روزه‌دار بهتر است به جای شیرینی‌جات از خرما استفاده کنند چراکه خرما جزء میوه‌جات بوده و دارای مقداری فیبر و آهن است و قندخون را هم کنترل می‌کند. علاوه بر آن توصیه‌های دیگری هم شده است که عبارت است از:

 1. پس از صرف افطاری ساده، شام سبک، شامل: غذاهای کم‌چرب، کم نمک صرف شود.
 2. نباید در وعده‌های غذایی گوشت، دوغ شیرین، چای پررنگ و غذاهای پرچرب استفاده کرد.
 3. اگر افطاری وعده صبحانه تلقی شود، باید به عنوان یک وعده‌ غذایی مهم در روزه داری مورد توجه قرار گیرد.
 4. مصرف سبزی و سالاد در وعده افطار و مصرف میوه در فاصله زمانی افطار تا سحر هم به عنوان منبع خوبی از ویتامین و تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن توصیه می‌شود.
 5. مصرف سبزی‌ها و میوه‌ها دارای مقادیر کافی فیبر و آهن موجب پیشگیری می‌شود و مصرف زیاد قند، نمک و چربی موجب تحریک و تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود.
 6. عدم مصرف مواد غذایی شیرین در وعده سحر، چراکه مواد غذایی شیرین باعث تحریک انسولین و ورود سریع قند خون به داخل سلول‌ها و در نهایت اُفت قندخون شده و موجب گرسنه شدن زودهنگام شخص می‌شود.

شرایط روزه‌داری بیماران دیابتی: در روزهای کرونایی برای تعیین وضعیت افراد مبتلا به دیابت و امکان روزه‌داری برای آن ها باید چند شاخص را بررسی کرد:

 1. سن: این شاخص از مهم‌ترین شاخص‌هاست. بر اساس این شاخص توصیه روزه‌داری به بالای ۶۵ سال صلاح نیست.
 2. قند خون: بیمارانی که قند خون خود را با ورزش، پیاده‌روی و رژیم غذایی کنترل می‌کنند، برای گرفتن روزه مشکلی نخواهند داشت.
 3. اگر قند خون با انسولین کنترل و باعث افت شدید قند شود روزه‌داری توصیه نمی‌شود مگر اینکه پزشک با ارزیابی وضعیت بیمار تشخیص دهد که روزه‌داری خطری ایجاد نمی‌کند اما این مجوز داده نمی‌شود، زیرا این افراد برای دریافت انسولین باید غذا بخورند و در چنین شرایطی روزه‌داری توصیه نمی‌شود.
 4. بیمارانی که با مصرف قرص، رژیم غذایی و فعالیت بدنی دیابت خود را کنترل می‌کنند، اگر قند ناشتای آنان زیر ۱۴۰ و قند سه ماهه آنان زیر ۷ درصد باشد، روزه‌داری برای آنان مشکلی ایجاد نمی کند، اما اگر قند ناشتای بالای ۱۴۰ و یا قند سه ماهه بالای ۷ درصد دارند صلاح نیست روزه بگیرند.
 5. مبتلایان به بیماری کرونا: مبتلایان دیابتی که جزو گروه‌های پرریسک برای روزه‌داری محسوب می‌شوند و حتی اگر قند ناشتای بالای۱۴۰ و سه ماهه بالای ۷ درصد نداشته باشند باید از بهبود کامل علائم بالینی خود مطمئن شوند و اگر هرگونه تنگی نفس، ضعف بدنی در خود مشاهده کردند از گرفتن روزه اجتناب کنند.
 6. بهبود یافتگان از بیماری کرونا: اگر بیمار بهبود کامل یافته باشد، یعنی شش هفته از آخرین علائم ناشی از بیماری از جمله تب، تنگی نفس، ضعف بدنی، سرفه و سایر مشکلات گذشته باشد فرد با مشورت پزشک و در نظر گرفتن موارد گفته شده می‌تواند روزه بگیرد، اما اگر از آخرین علائم بیماری کمتر از شش هفته گذشته باشد روزه گرفتن می‌تواند خطرات زیادی را برای فرد به همراه داشته باشد.
منابع:  1. شهرام علمداری، فوق‌تخصص غدد، رشد و متابولیسم. ۲٫ زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت. ۳٫ آرزو کاوه‌ای، رئیس‌گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینای همدان. منابع

باکس شناور "همچنین ببنید"

کوفه

شهر نیرنگ‌ها ۱

آیا اهل کوفه برای همیشه مردمانى با ویژگى‏ هاى منحصربه‌ فردند؟ چرا آنان با امام …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *