خانه / دین شناسی / حدیث / ۱۵۰ حدیث كاربردی
150 حدیث کاربردی

۱۵۰ حدیث كاربردی

 1. 150 حدیث کاربردی مسجد را آلوده نكنید.
 2. خواب دروغ نقل نكنید.
 3. سوگند دروغ نخورید.
 4. در حمام مسواك نزنید.
 5. در آب راكد ادرار نكنید.
 6. در مصیبت نوحه ‏گرى نكنید.
 7. مسجد را راه عبور خود نسازید
 8. با دندان ها ناخن ها را كوتاه نكنید.
 9. با دست چپ و تكیه داده غذا نخورید.
 10. در فضای باز تن نشویید و غسل نكنید.
 11. زیر درخت میوه‏ دار یا میانه راه ادرار نكنید.
 12. از طرف دسته ظرف آب خوری آب ننوشید.
 13. با یك كفش راه نروید و ایستاده كفش نپوشید.
 14. گورها را گچ كارى نكنید و در آن ها نماز نخوانید.
 15. از خوردن دم زده(پیش مانده) موش خودداری کنید.
 16. در معامله های تجاری برادر مسلمانتان وارد نشوید.
 17. رو به روى قبله، خورشید یا ماه ادرار نكنید.
 18. قرآن را با آب دهان پاك نكنید یا ننویسید.
 19. جاندارى را به آتش نسوزانید.
 20. به خروس دشنام ندهید.
 21. در حال جماع، زیاد حرف نزنید.
 22. خاكروبه را شب در خانه نگهداری نكنید.
 23. در حال جنابت از خوراكی ها و آشامیدنی ها استفاده نكنید.
 24. بعد از خواب با دست های نشسته از خوراكی ها استفاده نكنید.
 25. زن بى‏ اجازه شوهرش از خانه بیرون نرود.
 26. زن جز برای شوهر آرایش نكند.
 27. دو زن بدون پوشش و جامه به هم نچسبند.
 28. زن نزد جز شوهرش و محرمش بیش از نیاز سخن نگوید.
 29. زن سخنی از خلوتگاه شوهرش را به زن دیگر باز نگوید.
 30. مرد با اهل خود برابر قبله یا بر سر راه آباد كه رفت و آمد شود، جماع نكند.
 31. مردى به مردى نگوید خواهرت را به زنى من بده تا خواهرم را به زنى تو دهم.
 32. بازى با نرد و شطرنج و كوبه و عرطبه(طنبور) و با عود(طبل) نكنید.
 33. از غیبت و از گوش دادن به آن خودداری کنید.
 34. از سخن چینى و گوش دادن به آن خودداری کنید.
 35. از خوراك فاسقان خودداری کنید.
 36. زنان دنبال جنازه نروند.
 37. از نشستن بر سفره‏اى كه مى در آن نوشیده شود، خودداری کنید.
 38. از در آمدن با حلال خود به حمام خودداری کنید.
 39. از رفتن بدون ‏لنگ به حمام خودداری کنید.
 40. از گفتگوئى كه دعوت به غیر خدا باشد خودداری کنید.
 41. از كوبیدن بر چهره دیگران خودداری کنید.
 42. از نوشیدن در ظرف طلا و نقره خودداری کنید.
 43. مردها از پوشیدن جامه حریر، دیبا و ابریشم خودداری کنید.
 44. از فروش میوه ‏ها نارس خودداری کنید.
 45. از محاقله(فروش خرما با رطب، انگور، كشمش و … ) خودداری کنید.
 46. از فروش دستگاه نرد و شطرنج خودداری کنید.
 47. از فروش و خرید مى و از نوشاندن آن خودداری کنید.
 48. از خوردن ربا و گواهى دروغ و نوشتن قرارداد ربا خودداری کنید.
 49. از دست دادن با كافر ذمى خودداری کنید.
 50. از خواندن شعر و جستن گمشده در مسجد خودداری کنید.
 51. از كشیدن شمشیر در مسجد خودداری کنید.
 52. از زدن بر صورت و روى چهارپایان خودداری کنید.
 53. از نگاه كردن به عورت برادر مسلمان خودداری کنید.
 54. از فوت كردن در خوراك یا نوشاك یا فوت كردن در جاى سجده خودداری کنید.
 55. از كشتن زنبور عسل خودداری کنید.
 56. از وسمه كشیدن بر روى چهارپایان خودداری کنید.
 57. از سوگند بر جز خدا خودداری کنید.
 58. از این كه جنب در مسجد نشینید، خودداری کنید.
 59. از برهنه بودن در شب و روز خودداری کنید.
 60. از حجامت در روز ۴شنبه و جمعه خودداری کنید.
 61. از سخن گفتن در نماز جمعه كه امام جمعه خطبه می خواند، خودداری کنید.
 62. از به دست كردن انگشتر زرد یا آهن خودداری کنید.
 63. از نگار گری صورت حیوان بر انگشتر خودداری کنید.
 64. از این كه چون چهارپا پوز به آب نهید و بنوشید، خودداری کنید.
 65. از آب دهان انداختن در چاهى كه آبش را نوشند خودداری کنید.
 66. از به كار گماشتن كارگر بدون تعیین مزد خودداری کنید.
 67. از قهر با دیگران و هر گاه به ناچار پیش آید، بیش از روز خودداری کنید.
 68. از فروش طلا با طلا، طلا و نقره نسیه، خودداری کنید.
 69. از ستودن دیگران خودداری کنید.
 70. از وكیل شدن ستم كار خودداری کنید.
 71. از ساختمان سازی براى خودنمائى و شهرت خودداری کنید.
 72. از كم گذاردن كار مزدى خودداری کنید.
 73. از سر كشیدن در خانه همسایه خود، خودداری کنید.
 74. از راه رفتن خود با بزرگى فروختن خودداری کنید.
 75. از ستم كردن و كم گذاردن در مهریه زن خودداری کنید.
 76. از كتمان شهادت خودداری کنید.
 77. از همسایه آزاری خودداری کنید.
 78. ‏از سستی در مسواك كردن خودداری کنید.
 79. از خواب در تمام شب‏ خودداری کنید.
 80. از بی احترامی به فقیر مسلمان خودداری کنید.
 81. از راه رفتن با خود بینی و بزرگى فروشی، خودداری کنید.
 82. از پوشیدن لباسى كه در آن به خود ببالید، خودداری کنید.
 83. از هرزگی در شهوت، خودداری کنید.
 84. از دست دادن با زنى كه بر شما حرام است، خودداری کنید.
 85. از دریغ كردن ابزار زندگى به همسایه خود، خودداری نکنید.
 86. از آزار شوهر با زبان، خودداری کنید.
 87. از سیلى زدن به گونه یا روى مسلمان، خودداری کنید.
 88. از غیبت مسلمان، خودداری کنید.
 89. از انتقام گیری، خودداری کنید.
 90. از حبس حقّ و حقوق برادران مسلمان، خودداری کنید.
 91. از بر آوردن نیاز برادر مسلمانتان، خودداری نکنید.
 92. از فاش كردن هرزگى ها، خودداری کنید.
 93. از بد رفتاری با همسر بد خویش، خودداری کنید.
 94. از دیدار با خویشاوندان، خودداری نکنید.
 95. از شكایت و ناله كردن در هنگام بیماری، خودداری کنید.
 96. از عیادت بیمار، خودداری نکنید.‏
 97. از گره گشایی در كار مؤمنان، خودداری نکنید.
 98. از پس انداختن حقّ بستانكار، خودداری کنید.
 99. از منّت نهادن در احسان به برادرانتان، خودداری کنید.
 100. از غسل زیر آسمان بدون پوشش، خودداری کنید.
 101. از جماع زیر آسمان، خودداری کنید.
 102. از اندر شدن در نهرها بى‏ پوشش، خودداری کنید.
 103. از سخن میان اذان و اقامه در نماز بامداد تا پایان نماز، خودداری کنید.
 104. از سفر دریایی در كولاك، خودداری کنید.
 105. از خوابیدن بر بام بى‏ دیواره، خودداری کنید.
 106. از خوابیدن تنها در خانه، خودداری کنید.
 107. از جماع كردن با زن حائض، خودداری کنید.
 108. از جماع با زن محتلم، خودداری کنید.
 109. از سخن گفتن با گرفتار خوره، خودداری کنید.
 110. از شاشیدن بر شط و نهر روان، خودداری کنید.
 111. از شاشیدن زیر درخت با میوه رسیده، مثل؛ نخل خرما، خودداری کنید.
 112. از پوشیدن كفش و نعلین در حالت ایستاده، خودداری کنید.
 113. از داخل شدن به خانه تاریك، خودداری کنید.
 114. از فوت كردن در جاى نماز(سجّاده)، خودداری کنید.
 115. از خیرباش عطسه ‏زن، فاش كردن سلام و پذیرش دعوت، خودداری نکنید.
 116. از دست كردن انگشتر طلا، نوشیدن در ظرف طلا و نقره، خودداری کنید.
 117. از زین هاى سرخ، جامه ابریشم، دیبا و حریر سرخ زننده، خودداری کنید.
 118. از كشتن مورچه، مار و كرم آزار دهنده و سوزاندن آن ها، خودداری نکنید.
 119. از كشتن مارهاى خانگى، خودداری کنید.
 120. از انگشتر طلا به دست كردن، خودداری کنید.
 121. از ظرف طلا و نقره نوشیدنی ننوشید
 122. از خواندن قرآن در ركوع و در سجود، خودداری کنید.
 123. از دعا بسیار در سجود، خودداری نکنید.
 124. از طمعى كه به خوارى و زبونى كشیده شود، خودداری کنید.
 125. از قرعه زدن در حساب هاى كهنه برای تسویه حساب، خودداری نکنید.
 126. از قیل و قال، پرسش بسیار، و ضایع كردن مال، خودداری کنید.
 127. از زنده بگور كردن دخترها و دریغ از حقّ زنان(مادران و … ) خودداری کنید.
 128. از تبقر(توسّع و گشایش) در اهل و مال، خودداری نکنید.
 129. در حال ركوع سر را پائین نیاندازید تا فروتر از پشت گردید
 130. از نوشیدن آب از دهان مشك و آلودن آن با لبان، خودداری کنید.
 131. از چیدن خرما در شب، خودداری کنید.
 132. از تیكه كردن میراث، خودداری کنید.
 133. از تماس با مردان زن نما و زنان مردنما، خودداری کنید.
 134.  در غروب و طلوع خورشید نماز نخوانید
 135. از نماز هنگام نیمه روز، بر آمدن و غروب خورشید،  خودداری کنید.
 136. از روزه در ۶روز: عید فطر و روز شك در ورود ماه رمضان و عید قربان و ۳روز تشریق ماه ذیحجه خودداری کنید.
 137. از بیع(خریدوفروش) و سَلَف در یك معامله و از بیع آن چه در دسترس نیست و آن چه در عهده نباشد، خودداری کنید.
 138. از عیادت بیماران، تشییع جنازه‏ ها، انجام سوگند، و یارى ستم دیده، خودداری نکنید.
 139. از منّت در صدقه، خندیدن میان گورها و نگاه به فرج زنان نزد جماع، خودداری کنید.
 140. از ۶اخلاق قوم لوط؛ تلنگر زنى، سنگ پرانى، جویدن كالوك(آدامس)، دامن كشانى از روى تكبّر و باز گذاشتن ازار از روى قباء و پیراهن، خودداری کنید.
 141. از محاقله(فروش زراعت گندم در خوشه) و مزابنه(فروش خرماى نچیده سر نخل خرما)، خودداری کنید.
 142. از مخابره(قرارداد مزارعه به نیم یا یك سوم یا یك چهارم از در آمد مزرعه یا كمتر و یا بیش تر)، خودداری کنید.
 143. از بیع حبل الحبله(فروش فرزند جنینى كه در شكم شتر است یا فروش نتیجه – غرر و ضررى روشن است(، خودداری کنید.
 144. از مخاضره(فروش مسیره پیش از رسیدنش كه هنوز سبز است فروش رطب رما، سبزی ها و در همین حكم است)، خودداری کنید.
 145. از فروش میوه پیش از نمودارشدن و رسیدنش، به این كه؛ رنگش سرخ یا زرد و بتعبیر دیگر پیش از آن كه از آفت مصون گردد، خودداری کنید.
 146. از بیع مجر(فروختن شتربه آن چه در شكم ماده شتر است)، خودداری کنید.
 147. از مراجعه به عرّاف(اخترشناس، غیب‏گو، كاهن یا هر كسى كه دزد، گم شده را نشان دهد و یا از گذشته و آینده خبر دهد)، خودداری کنید.
 148. از تغنّى(شخصی که به قرآن بى‏ نیازى بجوید آوازه‏ خوانى تفسیر نشود کسی كه قرآن بخواند بى ‏نیاز گردد و فقیر نباشد)، به قرآن، خودداری نکنید.
 149. از ملاقیح(فروش جنین شتر آبستن) و مضامین(فروش نطفه كه به ماده تلقیح مى‏ شود)، خودداری کنید.(عرب ها چنین معامله ‏می كردند)
 150. از نماز خواندن در گورستان، بر سر راه ها، در آسیاب ها، درّه‏ ها، رودخانه‏ ها، در میان شتر خواب ها و یا بر بام كعبه خودداری کنید. از منابذه(كسى به طرف خود گوید: جامه یا كالاى دیگر را به من بپران یا من به تو مى پرانم و به همین كار بیع لازم باشد به بهاى چنین و چنان، و به قولى این است كه كسى بگوید چون سنگ ریزه براندم به هر چه بر خورد، بیع آن لازم شود و همین است معنى بیع با سنگ ریزه كه از آن نهى كرده)، و ملامسه(بگوید چون دست به جامه ‏ام زدى یا دست به جامه ‏ات زدم به بهاى چنانى بیع لازم گردد) و فروش به وسیله سنگ ریزه پرانى، خودداری کنید. به قولى معناى ملامسه این است كه كالا را از پشت جامه دست كشد و ندیده بیع لازم گردد، و این ها رسم خرید و فروش مردم بوده در زمان جاهلیت و پیامبر(ص) آن ها را منع كرده چون همه مایه غرر و خطرند.)

حدیث شناسی، می توانید کلیک کنید:

 1. حدیث
 2. حدیث لوح
 3. جعل حدیث
 4. حدیث طلایی
 5. حدیث غدیر۱
 6. حدیث غدیر۲
 7. ۴۰ حدیث اربعین
 8. جمع آوری حدیث
 9. کتابی با ۱۶۹۹ حدیث
 10. احادیث قدسی و نبوی
 11. حدیث سلسلة الذّهب
 12. حدیث قدسی چیست؟
 13. حدیث حسین منّی و انا …
 14. احادیثی برای بانوان متأهل
 15. احادیثی از امام حسین(ع)
 16. احادیثی از حضرت زهرا(س)
 17. احادیثی از امام علي النقی(ع)
 18. ۴۰ حدیث از امام باقر علیه السّلام
 19. گل هایی معطر از بوستان احادیث امام باقر علیه السّلام

منبع:

 1. بحارالانوار، محمّد باقر مجلسی،  ج ۱۶، تهران، اسلامیه(‏آداب و سنن)

باکس شناور "همچنین ببنید"

احیاگر دین

احیاگر دین

تا کنون، از جانب خدا شریعت‌های گوناگونی نازل‌شده که اساس همه آن‌ها توحید است.[۱] نام …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *