پاره تن پيامبر خدا(ص)

اسامی حضرت فاطمه(س) پيامبر خدا(ص): دخترم به اين دليل فاطمه ناميده شده است كه خداوند عزّ و جلّ او و دوستدارانش را از آتش (دوزخ) به دور داشته است.۱ امام صادق(ع): فاطمه(س):، در نزد خداوند عزّ و جلّ ۹اسم دارد: فاطمه، صدّيقه، مباركه، طاهره، زكيّه، رضيّه، مرضيّه، مُحدَّثه و زهراء.۲ عماره: از حضرت امام صادق … ادامه خواندن پاره تن پيامبر خدا(ص)