خانه / دین شناسی / قرآن / عالم مرگ از نگاه قرآن

عالم مرگ از نگاه قرآن

عالم مرگ, از نگاه قرآنمرگ حالتی در موجودات است كه از مقامی به مقام دیگر در می آیند. انسان ها هر دم مرگ را تجربه می كنند، ولی آنچه یك تجربه كامل را شكل می دهد، انتقال كلی از دنیا به جهانی دیگر است. انسان در هنگام مرگ همانند جوجه ای است كه پوسته آهكی را می شكند و به جهانی دیگر گام می گذارد. اما كسانی كه ناظر این پوست اندازی هستند، توانایی دیدن پوست دیگر به تن كردن این مردگان را ندارند، از این رو بر ایشان مرگ سخت گران می آید.البته شاید مساله فراق و دوری از شخص است كه این را برای برخی دشوار می سازد، ولی توده های مردم، به سبب عدم درك درست از واقعیت دنیای مردگان، مرگ را نوعی پایان زندگی می دانند؛ در حالی كه تنها پایان نوعی از زندگی و آغاز نوع دیگری از آن است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا گوشه ای از عالم مردگان را بر پایه آموزه های قرآنی بیان كند.
آثار مرگ در زندگی بشر
مرگ اسم از مردن است و مردن به معنای باطل شدن قوت حیوانی و قدرت غریزی، هم چنین فنای حیات و نیست شدن زندگانی و رفتن از عالم گیتی و دنیا به عالم مینوی و جهان دیگر است. (لغت نامه، دهخدا،ج ۱۲، ص ۱۸۲۸۱) در فرهنگ عربی و قرآنی، واژگانی چون موت، هلاكت، وفات، اجل و مانند آن برای بیان این معنا به كار می رود.البته آنچه دهخدا از معنا و مفهوم مرگ ارائه داده، براساس تفسیری از مرگ موجودات در عالم ماده و دنیاست، وگرنه براساس آموزه های قرآنی، مرگ در عوالم دیگر چون عالم برزخ نیز رخ می دهد و حتی براساس برخی از آیات و روایات، مرگ در قیامت نیز اتفاق می افتد. از این رو از دو مرگ و دو زندگی سخن به میان آمده است. (غافر، آیه ۱۱) بر این پایه، مرگ را نمی توان محدود به باطل شدن قوت حیوانی و قدرت غریزی و یا رفتن از عالم گیتی به عالم دیگر تفسیر و معنا كرد؛ بلكه مفهومی كه قرآن از مرگ ارائه می دهد فراتر از این است؛ پس می توان گفت كه مرگ انتقال از حالتی به حالتی دیگر و از میان رفتن حالت نخست است. این حالت در پروانه به خوبی مشاهده می شود كه از حالت كرم به شفیره و از شفیره به پروانه تبدیل می شود.پس مرگ در عوالم و جهان دیگر نیز اتفاق می افتد. خداوند بیان می كند كه اولیای الهی و شهیدان، تنها یك بار مرگ را تجربه می كنند و از مرگ دوباره در ایمنی خواهند بود؛ (آل عمران، آیه ۱۶۹؛ نمل، آیه ۸۷؛ زمر، آیه ۶۸) اما توده های مردم گناهكار، دوبار مرگ و زندگی را تجربه خواهند كرد (غافر، آیه ۱۱) و در این میان، دوزخیان و اهل شقاوت بارها مرگ را تجربه می كنند و نوعی زندگی میان مرگ و زندگی دارند. (اعلی، آیات ۱۱ تا ۱۳) این حالت میان مرگ و زندگی چنان بر ایشان سخت و عذاب آور است كه خواهان نابودی و نیستی كامل هستند ولی هرگز نیستی كامل را تجربه نخواهند كرد و میان مرگ و زندگی دست و پا خواهند زد. (فرقان، آیه ۱۴؛ انشقاق، آیه ۱۱) اما یك پرسش در اینجا مطرح می شود و آن این كه اگر مرگ، انتقال از یك حالت به حالتی دیگر است؛ چرا برای اهل سعادت، شهیدان و اولیای الهی یك بار، ولی برای اهل شقاوت و كافران، بارها اتفاق می افتد؟در پاسخ باید گفت كه هر انتقالی، انتقال مثبت و رو به كمالی نیست؛ بلكه انتقالی به حالت بدتر و سخت تر نیز خواهد بود. لذا اهل شقاوت، از بدتر شدن وضعیت خویش چنان به درد و رنج می افتند كه خواهان نیستی و نابودی (ثبور) مطلق هستند. خداوند در آیات ۲۵ و ۲۷ سوره حاقه با اشاره به اصحاب شمال و وضعیت آنان در قیامت و دوزخ بیان می كند كه آنان خواهان استمرار مرگ خویش هستند و از خداوند درخواست دارند كه پس از مرگ دوباره زنده نشوند؛ این آرزوی مرگ و زنده نشدن پس از آن، به سبب آگاهی از اعمال زشت خود و عذابی است كه می بایست تا ابد آن را تحمل كنند.انسان های كامل و اولیای الهی چون در دنیا به كمال مطلق می رسند و متاله و ربانی می شوند، دیگر نیازی به انتقال چندگانه ای ندارند و تنها نیاز است كه این پوسته دنیوی و مادی را بر كنند و در جامه و تن پوش اخروی درآیند. اما متوسطین از مردم نیازمند توجه بیشتری هستند و عالم برزخ برای آنان نوعی فرصت كوتاه مدت دیگری است تا خود را به كمال برسانند؛ هر چند كه فرصت عالم برزخ برای آنان همانند فرصت عالم دنیا نیست؛ چرا كه فرآیند تكاملی در آنجا همانند دنیا سریع نیست، بلكه خیلی كند است و مرده در انتظار بهره مندی از باقیات صالحاتی است كه در زمان حیات خود در دنیا به جا گذاشته یا در انتظار بهره مندی از خیرات و مبرات اهل دنیا است كه دست ایشان هنوز برای كارهای نیك و صالح باز است و آن را هدیه به مردگان می كنند.به هر حال، مرگ دنیوی، حالتی است كه همه موجودات دنیا آن را تجربه خواهند كرد؛ زیرا مرگ تنها مسیر بازگشت به سوی خداوند است. (جمعه، آیه ۸) پس هر انسانی می بایست جامه دنیا و كالبد مادی را از تن بیرون اندازد و روح وی از حلقوم بیرون آید و كالبد مادی را فروافكند و به جهان دیگری درآید. (قیامت، آیات ۲۶ و ۲۸) از آثار مرگ برای مرده و دیگران، فراق و جدایی است؛ زیرا با مرگ، مرده و زندگان امكان ارتباط با یكدیگر را از دست می دهند و همین مسئله جدایی است كه برای بسیاری از مردم و حتی مردگان سخت و دشوار است. (همان) جدایی از خانواده، خویشان و دوستان از مهم ترین آثار مرگ در دنیاست.از این رو دو طرف از این جدایی در رنج هستند و مرگ را برنمی تابند. (همان) از دیگر آثاری كه خداوند در قرآن برای مرگ بیان می كند، فراموشی مردگان از سوی خویشان و بستگان است. خاك، سرد است و هر رابطه ای میان زندگان و مردگان را از میان برمی دارد. این گونه است كه در مدتی كوتاه، مرده به فراموشی سپرده می شود. (مریم، آیه ۲۳) انسان ها فاقد اختیار مرگ خود هستند و تنها خداوند است كه اختیاردار مرگ موجودات و جانداران است. (آل عمران، آیه ۱۴۵؛ زمر، آیه ۴۲)
آرزوی مرگ و یا تأخیر آن
خداوند در آیه ۶۸ سوره غافر می فرماید كه مرگ موجودات زنده از جمله انسان تنها به فرمان تكوینی الهی انجام می گیرد؛ بنابراین مرگ و زندگی تنها در اختیار خداوند است و كسی را نرسد كه اختیار مرگ و زندگی موجودات را داشته باشد. پس، اگر مرگی اتفاق می افتد، هرگز بیرون از اراده و مشیت الهی نخواهد بود؛ چرا كه مرگ هر موجودی از جمله انسان، دارای زمان معین و معلوم خواهد بود. (آل عمران، آیه ۱۴۵؛ انعام، آیه ۲؛ اعراف، آیه ۳۲ و آیات دیگر) در آیه ۱۴۵ سوره آل عمران به این نكته نیز توجه داده شده كه مرگ هر كسی از پیش نوشته شده و معین و مقدر است و هر كسی تنها به اذن الهی می میرد. بنابراین، هیچ مرگی را نمی توان بیرون از مشیت و اراده و اذن الهی دانست.برخی از مردم در دنیا خواهان تاخیر مرگ خویش برای مدتی اندك هستند. خداوند تاخیر مرگ و آرزوی بقای عمر را تنها زمانی جایز می داند كه به قصد صدقه دادن و كارهای صالح و نیك باشد. از این رو در ادعیه ماثور از امامان معصوم (ع) چنین آرزو و درخواستی مجاز دانسته شده و در دعای روز سه شنبه آمده است: واجعل الحیاه زیاده لی فی كل خیر و الوفاه راحه لی من كل شر؛ خداوندا برایم زندگی را فرصتی برای خیر بیشتر و مرگ را آسایش از هر شری قرار ده!اجل های معلق با كارهایی چون صله رحم، صدقه و مانند آن به تاخیر می افتد چنان كه گاه نیز با كارهای ناپسندی چون قطع صله رحم كاهش می یابد و اجل فرا می رسد. خداوند در آیات ۱ تا ۴ سوره نوح بیان می كند كه تقواپیشگی و اطاعت از پیامبران و آموزه های وحیانی، زمینه مصونیت از نزول عذاب و مرگ های ناگهانی و تاخیر افتادن مرگ تا اجل مسمی است.اما هرگز اجل مسمی یا همان اجل قطعی دمی تاخیر نمی افتد و پس از رسیدن آن، مرگ بی هیچ تقدم و تاخیری فرا می رسد. (اعراف، آیه ۴۳، یونس، آیه ۹۴، حجر، آیه ۵ و آیات دیگر)برخی از مردم خواهان تاخیر مرگ خویش هستند. اما باید توجه داشت كه اگر اجل معلق باشد، می توان با اصلاح رفتار آن را به تاخیر انداخت و اما اگر اجل مسمی است، این درخواست ها، خواهشی بیجا و غیرمقبول است. (منافقون؛ آیات ۱۰ و ۱۱) برخی از مردم خواهان مرگ و تاخیر آن برای خود هستند، و برخی دیگر، خواهان مرگ و یا تاخیر آن برای دیگران می باشند. مثلا اهل دوزخ پس از مرگ كه كشف الغطاء انجام می گیرد و آتش دوزخ را به عیان در عالم برزخ می بینند، خواهان مرگ ابدی می شوند تا دوباره زنده نشوند و آتش دوزخ قیامت را نبینند. (حاقه آیات ۵۲ تا ۱۳) برخی از اولیای الهی نیز خواهان مرگ می شوند، چون می خواهند زودتر به لقای الهی نایل شوند. از آیات ۶ و ۷ سوره جمعه بر می آید كه یكی از نشانه ها و علائم صداقت در ادعای ولی الله بودن، آرزوی مرگ است؛ این در حالی است كه مدعیان اولیای الهی بودن همانند برخی از یهودیان، به رغم ولی الله بودن آرزوی مرگ نمی كنند؛ زیرا اعمال زشت آنان سبب خودداری آنان از چنین آرزویی می شود. (بقره، آیات ۹۴ و ۵۹) پیامبر از سوی خداوند در این آیات مامور می شود تا با دشمنان خود از یهود این گونه احتجاج كند كه اگر بهشت تنها برای شما یهودیان است و دیگران از اقوام و ملت ها و شرایع دیگر به بهشت نمی روند، پس آرزوی مرگ كنید تا به بهشت اختصاصی خود درآیید در حالی كه شما چنین نمی كنید، چون در ادعای فرزند خداوند و محبان و ولی الله بودن، صادق نیستید؛ وگرنه درخواست مرگ می كردید تا به بهشت موعود خود بروید.از كسانی كه خواهان مرگ خود بودند، حضرت مریم (س) است كه هنگام زایمان به دلیل ترس از آبروریزی خواهان مرگ می شود. این نشان می دهدكه آبرو و عرض انسان تا چه اندازه برای شخصیت انسان مهم است كه شخص برای حفظ آن آرزوی مرگ می كند. (مریم، آیه ۳۲) همین شرایط برای برخی از مسلمانان پیش آمد، زیرا به سبب عدم حضور در جبهه های جهاد چون غزوه بدر، این دسته خواهان مرگ در راه خدا بودند. اینان وقتی دریافتند كه چه نعمت بزرگی یعنی شهادت را از دست دادند، خود را سرزنش می كردند. (آل عمران، آیه ۳۴۱، روح المعانی، ج۳، جزء۴،ص۱۱۱) براساس آیه فوق می توان دریافت كه این آرزوی آنان در جنگ احد آشكار می شود و صحنه مرگ و شهادت برای مجاهدان در غزوه احد جلوه گر شده و آنان شهادت را پس از درخواست پیشین خود اكنون به عیان مشاهده می كردند. (همان) برخی ها مرگ را برای دیگران می خواهند. از جمله این افراد دشمنان پیامبران بودند كه خواهان مرگ پیامبران خودشان بودند. همانند اشراف قوم نوح كه در انتظار مرگ آن حضرت (ع) لحظه شماری می كردند. (مومنون، آیات ۲۳ و ۵۲) همچنین مشركان مكه انتظار مرگ پیامبر(ص) را می كشیدند تا این گونه دین اسلام از میان برود و نام و نشان و یادی از آن نباشد. (انبیاء، آیه ۴۳؛ طور، آیه ۰۳؛ حدید، آیه ۴۱)
وضعیت انسان در عالم مردگان
در مطالب پیشین، نسبت به عالم مردگان و وضعیت آنان كمی سخن به میان آمد، اما باید توجه داشت كه وضعیت مردگان در عالم دیگر، وضعیتی پیچیده است كه برخی از اطلاعات آن از طریق قرآن به مردم داده شده است.پس از مرگ انسان، روح از تن جدا می شود. لازم است برای تكریم كالبدی كه انسانی در آن زیسته است، آن را دفن كرد و تفاوتی میان مؤمن و كافر نمی كند. با این تفاوت كه مؤمن را می بایست تكفین و تدفین كرد و بر او نماز خواند و با تلقین كلیاتی از آموزه های اسلامی از اصول دین دفن نمود. انجام این كار برای هر مسلمانی نسبت به هر مسلمانی واجب كفایی است و می بایست انجام گیرد. (مائده، آیه ۱۳ و آیات دیگر ۹) پس از مرگ، بدن انسان از میان می رود و گوشت او به سرعت تبدیل به خاك شده و استخوان هر چند كه مدتی باقی می ماند ولی آن نیز به خاك تبدیل شده و اثری از جسد باقی نمی ماند. (مؤمنون، آیات ۳۵ و ۲۸؛ اسراء، آیات ۲۹ و ۸۹ و آیات دیگر) در این هنگام كه روح از بدن جدا می شود، روح به عالم دیگر می رود كه می تواند عالم برزخ و یا دیگر عوالم براساس كمالی هر شخص باشد. (انعام، آیه ۳۹؛ سجده، آیه ۱۱ و زمر، آیه ۲۲) بنابراین مرگ موجب نیستی نیست، بلكه انسان زندگی دیگری را در جهان دیگر تجربه خواهد كرد و زندگی و حیات او به شكلی دیگر استمرار خواهد یافت. (انبیاء، آیه ۵۳؛ عنكبوت، آیه ۷۵) مرگ از دنیا، فرصتی برای بازگشت به سوی خدا و محاسبه در نزد اوست. (قصص، آیه۸۸؛ قیامت، آیات ۸۲ تا ۰۳؛ نور، آیه ۹۳)مرگ مؤمنان، آسان و مرگ كافران سخت و دشوار و حتی وحشتناك است. (انفال، آیه۶؛ انعام، آیه ۳۹) هنگامی كه فرشتگان برای گرفتن جان كافر و ظالم می آیند، جان كافر و ظالم را به سختی می گیرند و او عذاب و دردی وحشتناك را تجربه می كند. (انعام، آیه ۳۹) سكرات مرگ برای همه كافران و گناهكاران سخت و دشوار خواهد بود و این وحشت غیرقابل توصیف است. (ق، آیه ۹۱ و آیات دیگر) مرگ كافران همواره با شكنجه آنان به وسیله فرشتگان همراه خواهد بود. (انفال، آیه ۰۵؛ محمد، آیات ۲۵ و ۷۲) پس از مرگ گناهكاران آتش دوزخ را می بینند چنان كه مؤمنان به بهشت وارد می شوند. (تكاثر، آیات ۵ و ۶) اما بهشتیان نه تنها یك بار مرگ را تجربه می كنند، بلكه با همان مرگ به بهشت جاودانه درآمده و از بهشت بهره مند می شوند. (صافات، آیات ۰۴ تا ۹۵؛ دخان، آیات ۱۵ تا ۶۵ و آیات دیگر) بهشتیان با مرگ خویش، با سلام و صلوات فرشتگان وارد بهشت می شوند و از همان زمان از پاداش عمل خویش بهره مند می شوند. (نحل، آیه ۲۳ و آیات دیگر) اما كسانی كه در عالم برزخ درمی آیند آنان پس از این مرگ یك مرگ و زندگی دیگر را تجربه خواهند كرد. (غافر آیه ۱۱؛ المیزان، ج ۱۷، ص ۳۱۳) مؤمنان با نشاط و راحتی مرگ را استقبال كرده و فرشتگان با حالت آسان جان ایشان را می گیرند (نازعات، آیات ۱ و ۲) ولی مرگ كافران به سختی خواهد بود. (همان؛ تفسیر كبیر، ج ۱۱، ص ۸۲) اینها گوشه ای از عالم مردگان و وضعیتی است كه آنان بدان گرفتار یا بهره مند می باشند. بازخوانی همه ابعاد عالم مردگان و وضعیت آنان نیازمند حوصله و وقت بیشتری است كه در حوصله این مقال نمی گنجد؛ چرا كه مثنوی هفتاد من كاغذ می شود؛ زیرا عالم مردگان همانند عالم زندگان در دنیا، جهانی بسیار شگفت انگیزتر و عجیب تر است چنان كه قرآن به گوشه هائی از شگفتی های آن عالم اشاره كرده است.

باکس شناور "همچنین ببنید"

شب وصل

شب وصل

چه شبی در ماه‌ِرمضان شب قَدر است؟ چه شبی را قدر بدانیم و موردتوجّه قرار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *