خانه / اسوه ها / وداع
بدرود خداحافظ ای ماه خدا

وداع

بدرود خداحافظ ای ماه خداماه مبارك رمضان، ماه ضيافت الهي را سيد‌الساجدين‌(ع)، عيد اوليا‌ءالله مي‌داند. خداحافظی با اين ماه پرفيض، تودیع جانکاه و بدرود دشواري است که اهل رمضان را دچار غم و اندوه مي‌کند. ماه مبارکي که ماه رحمت خداوندي بود و هر لحظه آن خيري براي ما به ارمغان مي‌آورد. امید است در فرصت باقيمانده بهترين و بيش ترين بهره را از اين ماه پرفيض با قرائت دعاي وداع ماه ضيافت الهي، کسب نماييم: سلام بر تو! پيش آن که بيايي، ما انتطارت را مي‌کشيديم و اکنون هم که مي‌خواهي بروي، ما را غمگين کرده‌اي.

 • بدرود… اى بزرگ ‏ترين ماه خداوند و اى عيد اولياى خدا.
 • بدرود… اى گرامى ‏ترين اوقاتى که ما را مصاحب و يار بودى، اى بهترين ماه در همه روزها و ساعت ها.
 • بدرود… اى ماه دست يافتن به آرزوها، اى ماه سرشار از اعمال شايسته بندگان خداوند.
 • بدرود… اى يار و قرينى که چون باشى، قدرت بس جليل است و چون رخت بر بندى، فراقت رنج افزا شود. اى مايه اميد ما که دوريت براى ما بس دردناک است.
 • بدرود… اى همدم ما که چون بيايى، شادمانى و آرامش بر دل ما آرى و چون بروى، رفتنت وحشت خيز است و تألم افزاى.
 • بدرود… اى همسايه ‏اى که تا با ما بودى، دل هاى ما را رقت بود و گناهان ما را نقصان.
 • بدرود… اى ياري گر ما که در برابر شيطان ياريمان دادى و اى مصاحبى که راه هاى نيکى و فضيلت را پيش پاى ما هموار ساختى.
 • بدرود… که آزاد شدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسيارند، و چه نيکبخت است آن که حرمت تو نگه داشت.
 • بدرود… که چه بسا گناهان که از نامه عمل ما زدودى و چه بسا عيب ها که پوشيده داشتى.
 • بدورد که درنگ تو براى گنهکاران چه به درازا کشيد و هيبت تو در دل مؤمنان چه بسيار بود.
 • بدرود… اى ماهى که هيچ ماه ديگر را توان همسرى با تو نيست.
 • بدرود… اى ماهى که تا تو بودى، امن و سلامت بود.
 • بدرود… اى آن که نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندى.
 • بدرود… که سرشار از برکات بر ما در آمدى و ما را از آلودگى ‏هاى گناه شست و شو دادى.
 • بدرود… که به هنگام وداع از تو نه غبارى به دل داريم و نه از روزه‏ات ملالتى در خاطر.
 • بدرود… که هنوز فرا نرسيده از آمدنت شادمان بوديم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک.
 • بدرود… که چه بدي ها که با آمدنت از ما دور شد و چه خيرات که ما را نصيب آمد.
 • بدرود… تو را و آن شب قدر تو را که از هزار ماه بهتر است.
 • بدرود… که ديروز که در ميان ما بودى آزمند ماندنت بوديم و فردا که از ميان ما خواهى رفت آتش اشتياق در دل ما شعله خواهد کشيد.
 • بدرود… تو را و آن فضل و کرم تو را که اينک از آن محروم مانده ‏ايم. و بر آن برکات که پيش از اين ما را داده بودى و اينک از کفش داده ‏ايم.

وداع

 • بار خدايا… ما آشناى اين ماهيم، ماهى که ما را بدان شرف و منزلت دادى و به برکت نعمت و احسان خويش روزه داشتنش را توفيق دادى، در حالى که مردمان شقى قدرش را نشناختند و شور بختى خويش را از فضيلتش محروم ماندند.
 • بار خدايا… تو بودى که ما را برگزيدى و به شناخت اين ماه توفيق عنايت کردى و به سنت آن راه نمودى. تو بودى که ما را توفيق روزه داشتن و نمازگزاردن ارزانى داشتى، هر چند ما قصور ورزيديم و اندکى از بسيار به جاى آورديم.
 • بار خدايا… حمد تو راست در حالى که به بدکردارى خويش اقرار مى‏کنيم و به تبهکارى خويش معترفيم. براى رضاى توست اگر در اعماق دلمان پشيمان شده ‏ايم و از سر صدق از تو پوزش مى ‏طلبيم. پس در برابر قصورى که در اين ماه در طاعت تو ورزيده ‏ايم، ما را پاداشى ده که به يارى آن بر فضيلت مرغوب دست يابيم و آن اندوخته‏ هاى گوناگون را که به آن مشتاق شده ‏ايم بستانيم.
 • بار خدايا… عذر تقصير ما را در اداى حق خود بپذير و عمر ما را تا رمضان ديگر دراز کن. و چون به رمضان ديگر رسيديم، ياريمان ده تا آن سان که سزاى خداوندى توست عبادتت کنيم و ما را به منزلتى رسان که سزاوار طاعت توست‏ و به چنان اعمال شايسته ‏اى برگمار که اداى حقّ تو را در اين رمضان و رمضان ديگر، بايسته باشد.
 • بار خدايا… در اين ماه اگر قصد گناه کرده ‏ايم، يا مرتکب آن شده‏ ايم، يا به عمد خطايى از ما سر زده، يا از سر فراموشى ستمى بر خود روا داشته ‏ايم، يا پرده حرمت ديگرى را دريده ‏ايم،
 • بار خدايا… بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما در پرده اغماض فرو پوش و ما را عفو کن و در برابر ديدگان شماتت کنندگان قرار مده‏ و زبان طاعنان در حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پايان نيافتنى و فضل و کرم نقصان ناپذير خود به کارى برگمار که خطاهايى را که در اين ماه مرتکب شده‏ ايم و تو آن را نپسنديده‏ اى، از ميان ببرد يا فرو پوشد.
 • بار خدايا… درود بفرست بر محمد و خاندان او. ما از سپرى شدن رمضان اندوهگينيم، تو ما را بر اندوه اين فراق پاداش خير ده و اين روز عيد و روز روزه گشادن را بر ما مبارک گردان.
 • بار خدايا… چنان کن که روز عيد از شمار بهترين روزهايى باشد که بر ما گذشته و عفو تو را به سوى ما آورده و گناه ما را زدوده است.
 • بار خدايا… گناهان آشکار و نهان ما را بيامرز.
 • بار خدايا… با به پايان رسيدن اين ماه ما را از لوث گناه پاک نماى و با رفتنش، از ورطه گناهان برهان و از نيک بخت‏ ترين کسانى قرار ده که در آن به عبادت تو پرداخته‏ اند و نصيبشان از همه بيش تر بوده و بيش از همه از آن بهره يافته ‏اند.
 • بار خدايا… اگر کسى از بندگان تو، حق اين ماه آن چنان که شايسته اوست رعايت کرده و حرمتش نگه داشته و وظايف خود و احکام آن را به جاى آورده و از گناهان پرهيز کرده‏ و به تو تقرب جسته، آن سان که خشنودى تو نصيبش شده و رحمت تو بر او روى نهاده،
 • بار خدايا… همانند مزدى که او را مى ‏دهى، از خزانه بى‏ نيازيت به ما نيز ارزانى دار و چند برابر آن از فضل خود عطا فرماى،که خزاين فضل تو را نقصان نيست، بلکه همواره در افزايش است، و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخششى گواراست.
 • بار خدايا… بر محمد و خاندانش درود بفرست و براى ما مزدى بنويس چونان مزد کسى که اين ماه را تا روز قيامت روزه داشته و تو را عبادت کرده است.
 • بار خدايا… ما در روز فطر، روز عيد و شادمانى مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد يکديگر، از هر گناه که مرتکب شده‌ايم و از هر کار زشت که ازين پيش از ما سر زده، و از هر خيال بد که در دل خود پنهان داشته ‏ايم، توبه مى ‏کنيم، توبه کسى که در دل خيال بازگشتش به گناه نيست و بار ديگر به گناه باز نگردد، توبه ‏اى بى‏ بازگشت، عارى از هرگونه شک و ريب.
 • بار خدايا… چنين توبه‏ اى را از ما بپذير و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان.
 • بار خدايا… روزى ما ساز خوف از عقاب جهنم را و شوق به نعيم بهشت را، تا لذت آنچه را که از تو خواسته‏ ايم دريابيم و از اندوه آن چه از آن به تو پناه مى‏ آوريم وارهيم.
 • بار خدايا… ما را در شمار توبه کنندگانى در آور که محبت خود را به آنان ارزانى داشته ‏اى و پذيرفته ‏اى که به طاعت تو باز گردند، اى دادگرترين دادگران.
 • بار خدايا… از پدران و مادران و هم کيشان ما، آنان که ديده از جهان بسته ‏اند و آنان که هنوز جام مرگ ننوشيده ‏اند، در گذر.
 • بار خدايا… بر محمد پيامبر ما و خاندان او درود بفرست هم چنان که بر ملائکه مقرّبين خود درود فرستاده‏ اى.
 • بار خدايا… بر او و خاندانش درود بفرست، آن سان که بر پيامبران مرسل خود درود فرستاده ‏اى.
 • بار خدايا… درود بفرست بر او و خاندانش، آن سان که بندگان صالح خود را درود فرستاده‏ اى، درودى برتر از درود آن ها، اى پروردگار جهانيان. درودى که برکت آن به ما رسد و سود آن نصيب ما گردد و سبب استجابت دعاى ما شود، که تو کريم ‏تر کسى هستى که به او رغبت توان يافت و کارسازترين کسى هستى که به او توکّل توان کرد و تو خود بخشنده ‏ترين کسان به سائلان درگاه خود هستى. و أنت على کل شي‏ء قدير .

پانویس:

 1. ویژه نامه ی ماه مبارک رمضان، نيايش چهل و پنجم‏ صحيفه سجاديه، شيخ كلينى رضوان اللّه عليه هم در كتاب «كافى» از ابو بصير، از امام صادق عليه السّلام دعای وداع ماه رمضان را روايت كرده است:اللَّهُمَّ يَا مَنْ لاَ يَرْغَبُ فِي الْجَزَاءِ وَ يَا مَنْ لاَ يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ وَ يَا مَنْ لاَ يُکَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ مِنَّتُکَ ابْتِدَاءٌ وَ عَفْوُکَ تَفَضُّلٌ وَ عُقُوبَتُکَ عَدْلٌ وَ قَضَاؤُکَ خِيَرَةٌ إِنْ أَعْطَيْتَ لَمْ تَشُبْ عَطَاءَکَ بِمَنٍّ وَ إِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَکُنْ مَنْعُکَ تَعَدِّياً تَشْکُرُ مَنْ شَکَرَکَ وَ أَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُکْرَکَ‏ وَ تُکَافِئُ مَنْ حَمِدَکَ وَ أَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَکَ تَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَ تَجُودُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ‏ وَ کِلاَهُمَا أَهْلٌ مِنْکَ لِلْفَضِيحَةِ وَ الْمَنْعِ غَيْرَ أَنَّکَ بَنَيْتَ أَفْعَالَکَ عَلَى التَّفَضُّلِ وَ أَجْرَيْتَ قُدْرَتَکَ عَلَى التَّجَاوُزِ وَ تَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاکَ بِالْحِلْمِ وَ أَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَاتِکَ إِلَى الْإِنَابَةِ وَ تَتْرُکُ مُعَاجَلَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ لِکَيْلاَ يَهْلِکَ عَلَيْکَ هَالِکُهُمْ وَ لاَ يَشْقَى بِنِعْمَتِکَ شَقِيُّهُمْ إِلاَّ عَنْ طُولِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ وَ بَعْدَ تَرَادُفِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ‏ کَرَماً مِنْ عَفْوِکَ يَا کَرِيمُ وَ عَائِدَةً مِنْ عَطْفِکَ يَا حَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِکَ بَاباً إِلَى عَفْوِکَ وَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَ جَعَلْتَ عَلَى ذَلِکَ الْبَابِ دَلِيلاً مِنْ وَحْيِکَ لِئَلاَّ يَضِلُّوا عَنْهُ فَقُلْتَ – تَبَارَکَ اسْمُکَ – تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّکُمْ أَنْ يُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَيِّئَاتِکُمْ وَ يُدْخِلَکُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ‏ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ وَ أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَى نَفْسِکَ لِعِبَادِکَ تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَکَ‏ وَ فَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْکَ وَ الزِّيَادَةِ مِنْکَ فَقُلْتَ – تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَيْتَ – مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَ قُلْتَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ قُلْتَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کَثِيرَةً وَ مَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ‏ وَ أَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِکَ مِنْ غَيْبِکَ وَ تَرْغِيبِکَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِکْهُ أَبْصَارُهُمْ‏ وَ لَمْ تَعِهِ أَسْمَاعُهُمْ وَ لَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ فَقُلْتَ اُذْکُرُونِي أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِي وَ لاَ تَکْفُرُونِ وَ قُلْتَ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَ قُلْتَ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ‏ فَسَمَّيْتَ دُعَاءَکَ عِبَادَةً وَ تَرْکَهُ اسْتِکْبَاراً وَ تَوَعَّدْتَ عَلَى تَرْکِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فَذَکَرُوکَ بِمَنِّکَ وَ شَکَرُوکَ بِفَضْلِکَ وَ دَعَوْکَ بِأَمْرِکَ وَ تَصَدَّقُوا لَکَ طَلَباً لِمَزِيدِکَ وَ فِيهَا کَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِکَ وَ فَوْزُهُمْ بِرِضَاکَ‏ وَ لَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَکَ مِنْکَ کَانَ مَوْصُوفاً بِالْإِحْسَانِ وَ مَنْعُوتاً بِالاِمْتِنَانِ وَ مَحْمُوداً بِکُلِّ لِسَانٍ‏ فَلَکَ الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فِي حَمْدِکَ مَذْهَبٌ وَ مَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَ مَعْنًى يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ‏ يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ وَ الْفَضْلِ وَ غَمَرَهُمْ بِالْمَنِّ وَ الطَّوْلِ مَا أَفْشَى فِينَا نِعْمَتَکَ وَ أَسْبَغَ عَلَيْنَا مِنَّتَکَ وَ أَخَصَّنَا بِبِرِّکَ‏ هَدَيْتَنَا لِدِينِکَ الَّذِي اصْطَفَيْتَ وَ مِلَّتِکَ الَّتِي ارْتَضَيْتَ وَ سَبِيلِکَ الَّذِي سَهَّلْتَ وَ بَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَيْکَ وَ الْوُصُولَ إِلَى کَرَامَتِکَ‏ اَللَّهُمَّ وَ أَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَايَا تِلْکَ الْوَظَائِفِ وَ خَصَائِصِ تِلْکَ الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ وَ تَخَيَّرْتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ وَ الدُّهُورِ وَ آثَرْتَهُ عَلَى کُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ النُّورِ وَ ضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَان وَ فَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَ رَغَّبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ وَ أَجْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَ اصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ أَهْلِ الْمِلَلِ فَصُمْنَا بِأَمْرِکَ نَهَارَهُ وَ قُمْنَا بِعَوْنِکَ لَيْلَهُ‏ مُتَعَرِّضِينَ بِصِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ لِمَا عَرَّضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ تَسَبَّبْنَا إِلَيْهِ مِنْ مَثُوبَتِکَ‏ وَ أَنْتَ الْمَلِي‏ءُ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْکَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِکَ الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَکَ‏ وَ قَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشَّهْرُ مُقَامَ حَمْدٍ وَ صَحِبَنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ وَ أَرْبَحَنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ ثُمَّ قَدْ فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ وَ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِ وَ وَفَاءِ عَدَدِهِ‏ فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَ غَمَّنَا وَ أَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا وَ لَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ وَ الْحُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ وَ الْحَقُّ الْمَقْضِيُّ فَنَحْنُ قَائِلُونَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَکْبَرَ وَ يَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا أَکْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ يَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَ السَّاعَاتِ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الْآمَالُ وَ نُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَ أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ أَلِيفٍ آنَسَ مُقْبِلاً فَسَرَّ وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِياً فَمَضَ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ قَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَ صَاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مَا أَکْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِيکَ وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى حُرْمَتَکَ بِکَ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مَا کَانَ أَمْحَاکَ لِلذُّنُوبِ وَ أَسْتَرَکَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مَا کَانَ أَطْوَلَکَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ وَ أَهْيَبَکَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ شَهْرٍ لاَ تُنَافِسُهُ الْأَيَّامُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ غَيْرَ کَرِيهِ الْمُصَاحَبَةِ وَ لاَ ذَمِيمِ الْمُلاَبَسَةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ کَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَکَاتِ وَ غَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِيئَاتِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ غَيْرَ مُوَدَّعٍ بَرَماً وَ لاَ مَتْرُوکٍ صِيَامُهُ سَأَماً اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ وَ مَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ کَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِکَ عَنَّا وَ کَمْ مِنْ خَيْرٍ أُفِيضَ بِکَ عَلَيْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ وَ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ مَا کَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْکَ وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا غَداً إِلَيْکَ‏ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ وَ عَلَى فَضْلِکَ الَّذِي حُرِمْنَاهُ وَ عَلَى مَاضٍ مِنْ بَرَکَاتِکَ سُلِبْنَاهُ اَللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفْتَنَا بِهِ وَ وَفَّقْتَنَا بِمَنِّکَ لَهُ حِينَ جَهِلَ الْأَشْقِيَاءُ وَقْتَهُ وَ حُرِمُوا لِشَقَائِهِمْ فَضْلَهُ أَنْتَ وَلِيُّ مَا آثَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ هَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ وَ قَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقِکَ صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ وَ أَدَّيْنَا فِيهِ قَلِيلاً مِنْ کَثِيرٍ اَللَّهُمَّ فَلَکَ الْحَمْدُ إِقْرَاراً بِالْإِسَاءَةِ وَ اعْتِرَافاً بِالْإِضَاعَةِ وَ لَکَ مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ وَ مِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الاِعْتِذَارِ فَأْجُرْنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْراً نَسْتَدْرِکُ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبَ فِيهِ وَ نَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَيْهِ‏ وَ أَوْجِبْ لَنَا عُذْرَکَ عَلَى مَا قَصَّرْنَا فِيهِ مِنْ حَقِّکَ وَ ابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ‏ فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَأَعِنِّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ أَدِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَ أَجْرِ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ مَا يَکُونُ دَرَکاً لِحَقِّکَ فِي الشَّهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ الدَّهْرِ اَللَّهُمَّ وَ مَا أَلْمَمْنَا بِهِ فِي شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمَمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ وَاقَعْنَا فِيهِ مِنْ ذَنْبٍ‏ وَ اکْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنَّا أَوْ عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ أَنْفُسَنَا أَوِ انْتَهَکْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اسْتُرْنَا بِسِتْرِکَ وَ اعْفُ عَنَّا بِعَفْوِکَ وَ لاَ تَنْصِبْنَا فِيهِ لِأَعْيُنِ الشَّامِتِينَ وَ لاَ تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيهِ أَلْسُنَ الطَّاعِنِينَ وَ اسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَکُونُ حِطَّةً وَ کَفَّارَةً لِمَا أَنْکَرْتَ مِنَّا فِيهِ بِرَأْفَتِکَ الَّتِي لاَ تَنْفَدُ وَ فَضْلِکَ الَّذِي لاَ يَنْقُصُ‏ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْبُرْ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا وَ بَارِکْ لَنَا فِي يَوْمِ عِيدِنَا وَ فِطْرِنَا وَ اجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا أَجْلَبِهِ لِعَفْوٍ وَ أَمْحَاهُ لِذَنْبٍ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ مَا عَلَنَ‏ اَللَّهُمَّ اسْلَخْنَا بِانْسِلاَخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا وَ أَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ وَ أَجْزَلِهِمْ قِسْماً فِيهِ وَ أَوْفَرِهِمْ حَظّاً مِنْهُ‏ اَللَّهُمَّ وَ مَنْ رَعَى هَذَا الشَّهْرَ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَ حَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ حِفْظِهَا وَ قَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ قِيَامِهَا وَ اتَّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ تُقَاتِهَا أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْکَ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاکَ لَهُ وَ عَطَفَتْ رَحْمَتَکَ عَلَيْهِ‏ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِکَ وَ أَعْطِنَا أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِکَ‏ فَإِنَّ فَضْلَکَ لاَ يَغِيضُ‏ وَ إِنَّ خَزَائِنَکَ لاَ تَنْقُصُ بَلْ تَفِيضُ وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَ لاَ تَفْنَى وَ إِنَّ عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنَّا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اکْتُبْ لَنَا مِثْلَ أُجُورِ مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ لَکَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْکَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيداً وَ سُرُوراً وَ لِأَهْلِ مِلَّتِکَ مَجْمَعاً وَ مُحْتَشَداً مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْنَاهُ أَوْ خَاطِرِ شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ‏ تَوْبَةَ مَنْ لاَ يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ إِلَى ذَنْبٍ وَ لاَ يَعُودُ بَعْدَهَا فِي خَطِيئَةٍ تَوْبَةً نَصُوحاً خَلَصَتْ مِنَ الشَّکِّ وَ الاِرْتِيَابِ‏ فَتَقَبَّلْهَا مِنَّا وَ ارْضَ عَنَّا وَ ثَبِّتْنَا عَلَيْهَا اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ الْوَعِيدِ وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ حَتَّى نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَدْعُوکَ بِهِ وَ کَأْبَةَ مَا نَسْتَجِيرُکَ مِنْهُ‏ وَ اجْعَلْنَا عِنْدَکَ مِنَ التَّوَّابِينَ الَّذِينَ أَوْجَبْتَ لَهُمْ مَحَبَّتَکَ وَ قَبِلْتَ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِکَ يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ‏ اَللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ آبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَهْلِ دِينِنَا جَمِيعاً مَنْ سَلَفَ مِنْهُمْ وَ مَنْ غَبَرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَ آلِهِ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلاَئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِينَ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِکَ الْمُرْسَلِينَ‏ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبَادِکَ الصَّالِحِينَ وَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِکَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ‏ صَلاَةً تَبْلُغُنَا بَرَکَتُهَا وَ يَنَالُنَا نَفْعُهَا وَ يُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا إِنَّکَ أَکْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَ أَکْفَى مَنْ تُوُکِّلَ عَلَيْهِ وَ أَعْطَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَنْتَ عَلَى کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِير .

باکس شناور "همچنین ببنید"

ماه برکت

بَرَكَت و فراوانی

ماه‌ِرمضان در میان ماه‌های سال از برجستگی و ویژگی بسیار مهمی برخوردار است؛ زیرا انسان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *