خانه / اسوه ها / اندرزهای قرآنی

اندرزهای قرآنی

  فرزندم! همیشه سعی کن وقتی غذا می خوری بهترین خوراک ها را بخوری، و وقتی می خوابی در بهترین خواب گاه ها بخوابی. تا هر وقت زندگی می کنی از بهترین  لذت های زندگی بهره مند باشی. به هرجا که می رسی خانه ای بسازی و در آن با دوستان به خوشی بگذرانی.
فرزند پرسید: پدرجان، این که شما می گویی برای من ممکن نمی شود بهترین خوراک ها و بهترین خواب گاه ها و بهترین لذت ها مال اشخاص خیلی پول دار است که می توانند همه چیز را برای خودشان فراهم کنند و همه جا خانه بسازند و من که دستم از مال دنیا خالی است.
لقمان علیه السّلام فرمود: همه حرف ها در همین است، مردم هم بیشتر خیال می کنند همه چیزهای خوب را با پول زیاد می شود خرید، ولی …

زندگی نامه لقمان

باکس شناور "همچنین ببنید"

بخشنده

بخشنده

جود بخششى بدون درخواست است که بخشنده در عین حال، بخشش خود را کوچک بشمارد. …