طواف دل

بایزید بسطامی عزم حج کرد. چون در راه شد، پیرمردی فقیر را بدید.

پیر گفت کجا میروی؟

بایزید گفت به حج می روم، تا طاعت خداوند به جا آورم.

گفت:چه داری؟

بایزید گفت: دویست درهم!

پیر گفت: بیا به من بده که صاحب عیالم و تهی دست و هفت بار دور من گرد،که حج تو اینست و خدای از تو پذیرد.

بایزید چنان کرد و بازگشت.

طواف کعبه ی دل کن اگر دلی داری
دلست کعبه ی معنی تو گل چه پنداری؟
طواف کعبه صورت حق بدان جهت فرمود
که تا به واسطه ی آن دلی به دست آری
“هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود،گر دلی بیازاری”…

((تاریخ عرفان و عارفان ایرانی،ص۱۲۰))

باکس شناور "همچنین ببنید"

برکت قم

برکت قم

سابقه اولین مركز تشیع به اواخر سده اوّل هجری برمی‎گردد که مردم قم بدون پروا …