بعثت رسول رحمت

قرآن به پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) می فرماید: « … تو برای جهانیان “رحمت” هستی، ما تو را جز “رحمت” برای جهانیان نفرستادیم… .»   خداوند برای هدایت بشر پیامبران فراوانی را فرستاد. نام برخی از آنان در قرآن مجید و دیگر کتاب های آسمانی آمده ونام برخی دیگر نیامده است. از میان همه پیامبران، … ادامه خواندن بعثت رسول رحمت